הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי 11.2021 לאספקת שירותי הזנה לגני ובתי הספר לחינוך מיוחד