מכרז פומבי מס’ 04/2022 (תפקידים) – לתפקיד רכז מעורבות חברתית