מכרז פומבי מס' 102/2021: לאספקת מוצרי מזון, חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמיים