מכרז לשירותי ניהול ופיקוח על אספקה, התקנה ואחזקה מתקני משחק