מצבנספח א2 –כתב כמויות למכרז לשיפוץ חזיתות קניון מגדלי העיר ראשלצ