מתן שירותי ייעוץ ראש צוות תכנון עבור הוועדה לתשתיות לאומיות