מכרז פומבי 7998-עבודות בינוי, מיזוג אוויר,תברואה וגזים, שתי מעבדות, בניין לוין לפיסיקה, קרית אדמונד י' ספרא