מכרז פומבי מס' 45/21 לביצוע עבודות פיתוח מתחם החלקה "סקייט פארק" במתחם שכונת פארק הים