מכרז פומבי למתן שירותי ניהול ובקרה בתחום ההנדסה בפרישה ארצית עבור משרד הבינוי והשיכון