הזמנה להציע הצעות מכרז פומבי 15.2021 קבלני מסגרת לביצוע עבודות בניה ושיפוצים בהיקפים קטנים ושיפוצי קיץ ביישובים