למתן שירותי הנדסה באגן היקוות הכנרת עבור רשות המים