הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד מסתיים היום בשעה 14:00