מכרז פומבי כ"א לאחראי אחזקת ותחזוקת מתקני מים וביוב