מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול המועצה