פרוטוקול ועדת שלושה מיום 14.9.2020 - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח