מכרז 41/2021 – להתקשרות מסגרת לעבודות שיפוצים ותחזוקה