מכרז פומבי מס’ 06/2021 (תפקידים) – לתפקיד מבקר המועצה המקומית וממונה על תלונות הציבור