מכרז פומבי מספר 2.2021 בדבר – מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוצים, תחזוקה ובניה במוסדות עיריית אילת