מכרז פומבי מס' 195/2/21 הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש בשטח של כ-20 דונם במפרץ חיפה