מכרז פומבי מספר 150.2021 אספקה והתקנת מתקנים לעגינת כלי תחבורה דו - גלגלי ברחבי העיר ירושלים