מכרז פומבי 1/21 תכנית מעברים ציבוריים - למכרז זה ניתנה אורכה