הפעלת מערך ליווי בוגרי תוכניות הצוערים לשלטון המקומי