מכרז פומבי 15/20 אספקה והתקנה של מערכת אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים לאוניברסיטת אריאל בשומרון