הודעה על כוונת התקשרות בפטור ממכרז – ספק יחיד- ידידי מגן דוד אדום בישראל