מכרז פומבי מס' 2/2021 לאספקת ציוד משרדי עבור מוסדות עיריית רחובותהנוסח המחייב של המכרז הינו הנוסח שיירכש על ידי המציע במשרדי העירייה