מכרז פומבי 32102 לאספקת מצברי תפעול לקרונות נוסעים