מכרז פומבי מספר 17/2022 תפקידים – לתפקיד עו”ס קהילתי