תיחור לאספקת כלי רכב חשמליים ומיתקונים במסגרת מכרז מסגרת 5-2021