מכרז זוטא מס' 2/2021-טיפול בפסולת אריזות קרטון בתחום הכפר