רכישת כלי רכב מסחרי אחוד (טנדרון), רכישת רכב מסחרי בלתי אחוד (טנדר)