משרד רואי חשבון לתפקיד מעריך המועצהעל פי דרישת הEUROPEAN LOTTERIESלהימורים באחריות