מכרז פומבי מס' 50/2020 - לאספקת טובין אספקה והתקנה של מערכות שמע כיתתיות בבתי ספר בעיר ראשל"צ הובלתם ופריקתם והתקנתם