תחה"כ אורות רבין -שיקום גלריית הפחם וגשר הפחם. מכתב שינויים מס.1 - 15.10.2020