מכרז פומבי מס' 100044704 ייעוץ וסיוע בעדכון תכנית אב ארצית למשק המים