מכרז פומבי מספר 72/21 לתפקיד מרכז ועדות תכנון טיפול (ות"ט)