מכרז פומבי 02/2021 קבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור