מכרז פומבי מס' 12/2021 לקבלת שירותי חשבות שכר וייעוץ בתחומי דיני העבודה החלים בחו"ל