מכרז מס' 14/2022 למתן שירותי ייעוץ בתחום איכות האוויר עבור הוועדה לתשתיות לאומיות