מכרז פומבי מס' 35/2021: למתן שירותי גבייה וניהול חניה