מכרז פומבי מס' 91/21 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות החינוך