מכרז 5/20 מכרז פומבי למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות עזר לשמיעה עבור רשות האכיפה והגביה