מכרז פנימי/פומבי מספר: 57/21 לתפקיד רכז תחום תב"רים וקולות קוראים