מכרז פומבי מס' 01-06/2022 למתן שירותי שיפוץ משאבות מים