מכרז פומבי מס' 10/2021 לאספקת מחשבים, ציוד מחשוב והתקנת תשתיות מחשוב במוסדות החינוך והעירייה בעיר רחובותמסמך הבהרות