מכרז פומבי 7/21 להפעלת תכנית קהילה תומכת קשישים בנהריה