מכרז פומבי מס' 45/21 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות נוער