מכרז מס' 02/21 לקבלת שירותי הנדסה ופיקוח עבור החברה הכלכלית