מכרז פומבי מספר 3.2021 בדבר – פינוי פסולת נייר וקרטון בתחום שיפוט העיר אילת והעברתם למחזור