מכרז לאספקה ותחזוקה של מערכת כיבוי-אש במים באמצעות מתזים