100047979 - מכרז פומבי למתן שירותי הקלטה ותמלול לישיבות מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב